تبلیغات
اکیـــــــپــــــ:)ــخنگـــــولــــآ - ⇡دُخــــ♡ــــتــــَـ♡ـــ

⇡دُخــــ♡ــــتــــَـ♡ـــدُخــــ♡ــــتــــَـ♡ـــ
بـــــــــاشــــــــــیــــــ⇐⇇⇐ قَلْبِت زود میشکَنه♡
⇜⇡دُخــــ♡ــــتـــــَ♡ـــــر
بـــــــــاشــــــــیــــــــ⇐⇇ ،،، زود پیر میشے:
⇜،،،☜ اَز بَعضے آدَما
⇜،،،☜ بَعضے اِتِّفاقا
⇜،،،☜ بَعضے دَرْدا
⇜،،،☜ بَعضے حَرفا
⇜⇡دُخــــ♡ــــتـــــَر
بـــــــــاشــــــــیــــــــ⇐⇇⇐ ♡دِلِت زود میگیره♡ √✘اَز عالَم و آدَم✘√
⇜وَقتی یه حَرف دُرُشت بِشنَوے
⇜وَقتی دو رویی بِبینے
⇜وَقتی دُروغ بِشنَوے
⇜وَقتی خَر فَرض بِشے ⇜⇡دُخــــ♡ــــتـــــَ♡ـــــرکه باشی
✘میدونے وَ میفَهمے✘
⇜تَنها رَفیقِِت
⇜تَنها حامیت
⇜تَنها دِلسوزٍت ،،، وَ ،،، تَنها کَسے که:
⇜⇡دَستِش
⇜⇡آغوشِش
✘بوےِ اَمنیَّت میده✘: : :
☜پــِـــ♡ـــــدَرِتـــــ♡ـــــه☞ :(((
⇜⇡دُخــــ♡ــــتـــــَ♡ـــــر⇡
بـــــــــاشــــــــیــــــــ
✘√میدونے وَ میفَهمے√✘
اَکثَر آدَمایے که دورُ بَرِت پَرسه میزَنَن:
⇜،،،☜ گُرگَن
⇜،،،☜ دُروغَن
✘♪اَگه یه ذرّه مِهرَبون باشی
✘♪اَگه یه ذرّه دَختَر باشے ✧،،،نابودَت میکُنَن،،،✧


[ یکشنبه 20 دی 1394 ] [ 02:41 ب.ظ ] [ SaQaR_aZaR ]